Overall statistics

50412

Created Resumes

63

Published Jobs
Back to Job Lists

Eksekutif Pembangunan Dasar

Wanita Berdaya Selangor

MYR 2,700.00 - MYR 3,300.00

JOB DESCRIPTION

Pembangunan Dasar (50%)

 • Menyelaras Projek Pengarusperdanaan Gender (Gender Mainstreaming – GM) Negeri Selangor Tahun Ketiga.
 • Berkerjasama dengan Pengurus Kanan dan rakan kongsi strategik seperti konsultan, jabatan dan agensi Kerajaan Negeri Selangor yang terlibat.
 • Membantu menyediakan bahan pembentangan, pengisian dan tempat latihan projek Projek Pengarusperdanaan Gender (Gender Mainstreaming – GM)
 • Menyediakan highlight dan laporan penuh Projek Pengarusperdaan Gender (Gender mainstreaming – GM) yang berkaitan.
 • Bertanggungjawab menyelaras dan melaksanakan seminar/forum/perbincangan meja bulat/konferens/ bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan dasar yang berkaitan dengan wanita dan keluarga.
 • Melaksanakan tugas-tugas penulisan dan penerbitan syarikat.
 • Memberikan bantuan pentadbiran dan dokumentasi serta lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan syarikat.

Penyelidikan (20%)

 • Menyediakan data dan statistik berkaitan pembangunan wanita dan keluarga di Selangor* 
 • Melaksanakan program penyelidikan (sedia ada dan baru) termasuk mereka bentuk kajian, pengutipan dan penganalisaan maklumat berkaitan pembangunan wanita Negeri Selangor.
 • Menjalankan penyelidikan asas (desktop research) dan kaji selidik berkaitan pembangunan wanita di Negeri Selangor
 • Menyediakan highlight dan laporan penuh penyelidikan/dasar yang berkaitan dan memproses hasil penyelidikan untuk penerbitan dan diseminasi Media & Komunikasi (20%)
 • Membantu dan menyokong menyampaikan mesej berkaitan dasar dan penyelidikan yang dilakukan oleh WBS (contoh media cetak, media online, TV, radio, majalah dll)
 • Menyokong pasukan dalam membangunkan strategi dan kandungan media sosial bagi penyelidikan dan dasar WBS

Lain-Lain (10%)

 • Menyokong dan membantu tugas-tugas jabatan yang bersifat ad-hoc sekiranya perlu.
 • Memastikan tanggungjawab sebagai kakitangan WBS dilaksanakan bersama-sama.
 • Melaksanakan tanggungjawab atau arahan yang releven dengan misi WBS KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN.
 • Mahir menggunakan peralatan dan perisian penganalisaan dengan betul dan tepat dalam kerja-kerja penyelidikan.
 • Kemahiran melaksanakan penyelidikan asas dan pembangunan dasar yang baik.
 • Mempunyai bakat penulisan dan komunikasi yang baik merentasi pelbagai agensi dan pemegang taruh.
 • Pengetahuan mengenai kerja-kerja kajian penyelidikan dan pembangunan dasar khususnya berkaitan wanita dan keluarga Selangor.
 • Minat yang mendalam tentang penyelidikan dan pembangunan dasar berkenaan wanita dan keluarga di Selangor.


JOB REQUIREMENT

 • Ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya (keutamaan diberikan dalam bidang Sains Sosial, Pengajian Gender, Ekonomi atau Pengurusan Dasar Awam).
 • Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangya dua (2) tahun dalam bidang berkaitan.

Wanita Berdaya Selangor

Similar jobs from Wanita Berdaya Selangor

Eksekutif Sokongan Krisis (Talian Selamat)

Customer Services
MYR 3,000.00 - MYR 3,000.00
Contract

Eksekutif Muda Bakat & Alumni

Training & Development
MYR 2,200.00 - MYR 3,000.00
Contract